Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken. 

 

  1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten (en de uitvoeringen daarvan), welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden zijn aangegaan. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Margo Bravenboer verzuim- & re-integratiebegeleiding. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal uren, dagdelen of consulten. De overeenkomst kan zowel door Opdrachtnemer als door Opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand, tenzij in het contract een afwijkende termijn is overeengekomen. Indien meer tijd nodig is om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te verrichten of indien een wijziging in de opdracht hiertoe aanleiding geeft, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hieromtrent vooraf en schriftelijk informeren. Het aantal tijdseenheden dat het overeengekomen aantal te boven gaat zal afzonderlijk gefactureerd worden. 

 

  1. UITVOERING OPDRACHT

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd en draagt zorg voor eigen apparatuur en hulpmiddelen. Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft Opdrachtnemer recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens. Deze zullen aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden. De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derde ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. 

De introductie van de adviseurs van Opdrachtnemer binnen de organisatie van Opdrachtgever, zal door de Opdrachtgever verzorgd worden. Indien noodzakelijk, zal de Opdrachtgever voor informatie aan de Ondernemingsraad en andere overlegorganen zorgen, conform de (wettelijke) procedures. Het is Opdrachtnemer toegestaan om een andere adviseur aan te wijzen, dan degene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren, indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van overmacht. 

 

  1. BETALING

De vordering ter zake van de door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal worden gefactureerd aan Opdrachtgever. Betaling van de facturen dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, zonder enig recht op korting en verrekening. Bij niet betalen binnen deze termijn is de Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling van wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, evenals voor alle door opdrachtnemer in verband met de invordering gemaakte kosten.

 

  1. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

Opdrachtnemer zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de Opdrachtgever te vervullen. De werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden verricht in het kader van een overeenkomst die nimmer te doel, dan wel tot gevolg kan hebben dat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een dienstverband ontstaat. Opdrachtnemer blijft contractpartij met de Opdrachtgever. 

 

  1. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag wprden om de opdracht te doen slagen. Hieronder wordt ook verstaan dat Opdrachtgever al datgene zal doen wat nodig is om direct betrokkenen te betrekken bij overeengekomen activiteiten. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat Opdrachtnemer enige aanspraak op betaling van enig te factureren bedrag verliest of verplicht is tot terugbetaling van al ontvangen factuurbedragen. 

Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht vertraagd of belemmerd wordt. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige zin bepaalde en hierdoor extra kosten door Opdrachtnemer moeten worden gemaakt, dan komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.

 

  1. ANNULERING

Contractafspraken voor detacheringen, begeleidingstrajecten, advieswerk en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 10 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd. 

Bij annulering minder dan tien maar meer dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum brengt Opdrachtnemer 50% van de voor de geannuleerde werkzaamheden door Opdrachtnemer begrote tijd in rekening, met een maximum van een maand. 

Bij afzegging minder dan 5 werkdagen voor de gereserveerde datum brengt Opdrachtnemer alle voor de geannuleerde werkzaamheden begrote tijd in rekening, met een maximum van een maand. In geval van annulering brengt Opdrachtnemer alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging. Onder deze kosten worden mede verstaan: tijd besteed aan het voorbereiden van een advies, gesprek begeleidingstraject, reiskosten, reserveringen voor ruimtes, kosten voor eenmalig te gebruiken materiaal en huur van apparatuur. 

Indien voor werkzaamheden geen afzonderlijke prijs is overeengekomen wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijd en het voor de betreffende adviseur geldende tarief. Indien de geplande datum voor te verrichten werkzaamheden gewijzigd wordt zullen de genoemde kosten slechts eenmaal, direct na de wijziging, in rekening gebracht worden, voor zover deze kosten eenmalig zijn en voor de nieuw overeengekomen datum niet nog eens gemaakt moeten worden. 

 

  1. AANSPRAKELIJKHEID

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. 

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die schade. 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het factuurbedrag voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

  1. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de wil of toedoen van Opdrachtnemer intreedt, waardoor de Opdrachtnemer verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen, al dan niet volledig, al dan niet tijdelijk, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden, computerstoringen, storingen in de levering van energie, waterschade, evenals andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van Opdrachtnemer als in de onderneming van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is of langer duurt dan twee maanden, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

Indien nakoming van deze overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

Indien Opdrachtnemer bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte respectievelijk de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.

 

  1. SLOTBEPALINGEN

Op alle offertes en alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing. Alle materialen die aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever niet toegestaan materiaal, van welke aard dan ook, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren, op welke wijze dan ook. Tevens dienen alle materialen die gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, op eerste vordering daartoe aan Opdrachtnemer geretourneerd te worden.